Nanking, Kiangsu, China

Alternative Title

Nanjing, Jiangsu, China

Coordinates

118.7916458,32.0609736